Termeni si Conditii

TERMENI SI CONDITII

Te rug?m s? acorzi pu?in? aten?ie acestor termeni ?i condi?ii, întrucât serviciile site-ului anunturi-cluj.com pot fi oferite doar persoanelor care sunt de acord cu termenii ?i condi?iile expuse în continuare.

1. Termeni folosi?i - explica?i pe în?elesul tuturor:

Site = pagina web anunturi-cluj.com (?i moderatoriii s?i), cu toate aplica?iile ?i sec?iunile acesteia

Utilizator = orice persoan? fizic? ?i/sau juridic?, în vârst? de cel pu?in 18 ani, care acceseaz? site-ul anunturi-cluj.com

Anun? = ofert? public? lansat? de un Utilizator prin care este prezent un vehicul cu scopul vânz?rii  

Vânz?tor = Utilizatorul site-lui anunturi-cluj.com care ofer? spre vânzare unul sau mai multe vehicule sau produse conexe

Cump?r?tor = Utilizatorul site-ului anunturi-cluj.com care cump?r? unul sau mai multe vehicule afi?ate pe anunturi-cluj.com

Vehicul = autoturism, motociclet?, autoutilitar?, autocamion sau orice alt tip de autovehicul. 

Moderatori = persoanele care verific? un Anun? înainte ca acesta s? apar? pe site.

Voucher = cupon reprezentand o suma care poate fi folosita in cadrul siteului anunturi-cluj.com

Termeni ?i condi?ii = prezentul contract de utilizare

Furnizor = societatea SC WELTGRAF SRL, societate pe ac?iuni constituit? ?i func?ionând în conformitate cu legisla?ia din România, cu sediul social în Str. C. Coposu nr.37, Zalau, Salaj, la Oficiul Registrului Comer?ului de pe lânga Tribunalul Salaj sub nr. J31/232/1999, având Codul Unic de Înregistrare RO12469710.

2. Acceptarea condi?iilor

Folosirea site-ului anunturi-cluj.com presupune acceptarea necondi?ionat? ?i în totalitate a acestor Termeni ?i Condi?ii. Prin folosirea site-ului anunturi-cluj.com, se intelege atât accesarea, vizitarea, înregistrarea unui cont pe site, cât ?i/sau folosirea serviciilor de publicare pe Site a anun?urilor pentru vânzarea sau cump?rarea unui Vehicul. Te rug?m s? acorzi câteva minute pentru a le citi. Ne rezerv?m dreptul de a modifica ?i actualiza aceast? pagin? în orice moment. Pagina Termeni ?i condi?ii este disponibil? permanent ?i poate fi consultat? oricând.

Orice Utilizator care acceseaz? site-ul anunturi-cluj.com ?i/sau care ofer? informa?ii cu caracter personal prin intermediul formularelor disponibile pe Site î?i d? consim??mântul ca datele sale s? fie colectate ?i prelucrate de catre Furnizor pentru prestarea în condi?ii optime a serviciilor precum ?i în scopuri de marketing, inclusiv marketing direct, cu respectarea ?i f?r? a fi prejudiciate drepturile persoanei vizate în contextul prelucr?rii datelor cu caracter personal, respectiv informarea persoanei vizate, dreptul de acces la date, dreptul de interven?ie asupra datelor, dreptul de opozi?ie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale ?i dreptul de a se adresa justi?iei. Totodat?, Utilizatorul are dreptul s? se opun? prelucr?rii datelor personale care îl privesc ?i s? solicite ?tergerea datelor. Pentru exercitarea oric?ruia dintre aceste drepturi, Utilizatorul se poate adresa cu o cerere scris? în acest sens, datat? ?i semnat?, la urm?toarea adres?: C. Coposu nr.37, Zalau, Salaj. Autorit??ile pot solicita anumite informa?ii care pot conduce la identificarea unui Utilizator, conform prevederilor legale aplicabile.

3. Descrierea serviciilor oferite

anunturi-cluj.com este un site de anun?uri online unde po?i publica anun?uri cu Vehicule de vânzare sau po?i c?uta printre anun?urile publicate deja de c?tre al?i Utilizatori.

3.1. Ad?ugarea unui anun?

Noi, echipa proiectului anunturi-cluj.com, ne dorim ca toate Anun?urile publicate s? fie scrise corect ?i s? fie conforme cu realitatea. Datorit? acestui motiv, aprobarea anun?urilor nu se face instantaneu, acestea fiind verificate de o echip? specializat? care are dreptul de a le corecta ?i publica ulterior acestor verific?ri, sau dup? caz, corecturi. Te rug?m s? acorzi aten?ie ?i s? ?ii cont de Regulile de postare ale unui Anun? (sec?iunea 6), întrucât ne rezerv?m dreptul de a respinge ?i/sau ?terge anun?urile care nu respect? aceste reguli.

Pentru a ad?uga un Anun? trebuie s? completezi formularul care se deschide la click pe butonul de ”Adaug? un anun?”. Te rug?m s? completezi date reale de contact, astfel încât s? po?i fi contactat de Cump?r?tori sau de utilizatorii care doresc mai multe informa?ii despre autoturismul, vehicului sau piesele oferite de tine. Num?rul maxim de anun?uri care poate fi publicat pe site-ul anunturi-cluj.com de pe aceea?i adres? de e-mail este infinit.

Prin trimiterea anun?ului spre publicare c?tre Site, declari c? e?ti de acord în totalitate ?i necondi?ionat cu toate clauzele prezentului document.

Perioada de valabilitate a unui Anun? este de 30 de zile, cu posibilitatea de a prelungi acest termen ?i de a reînnoi gratuit anun?ul t?u dupa acest interva. Prin reînnoire, anun?ul t?u va reveni la începutul listei cu anun?uri ?i va beneficia de acela?i grad de vizibilitate precum publicarea sa ini?ial?.

3.2. Promovarea anunturilor pe anunturi-cluj.com

  • Anunt promovat - anunt care va aparea pe prima pagina pe toata perioada in lista de anunturi recomandata
  • Anunt evidentiat - acest tip de anunt este evidentiat in listele cu anunturi de pe site, atat in listele de categorii sau de locatii precum si in listele de cautari.
  • Anunt cu prioritate - aceste anunturi au prioritate in fata celorlalte anunturi in toate listele si metodele posibile, sunt trei prioritati si le enumeram in ordinea prioritatii acestora: silver, gold, platinum.

Metode de plata acceptate

Metodele de plat? disponibile sunt: Card de debit/credit (accept?m Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro), plata din contul anunturi-cluj.com (aceasta nu este disponibil? în cazul în care soldul creditului este zero). Toate platile se fac prin paypal.

Un Utilizator poate alege s? î?i promoveze contra cost unul sau mai multe anun?uri. Acestea pot fi atât anun?uri deja publicate pe site, cât ?i anun?uri nou ad?ugate.

Un anun? poate avea un singur produs de promovare la un moment dat. În cazul în care un produs de promovare ?i-a atins scopul ?i produsul sau serviciul descris în cadrul anun?ului a fost vândut, zilele r?mase nu se raporteaz? ?i nu pot fi utilizate pentru promovarea unui alt anun?. Asem?n?tor, în cazul în care dezactivezi un anun? pentru care ai ales un produs de promovare, zilele r?mase nu se raporteaz? ?i nu pot fi utilizate pentru promovarea unui alt anun?.

În cazul în care un anun? nou ad?ugat cu promovare nu respect? Reguile de utilizare ale Site-ului, acesta nu va fi publicat pe anunturi-cluj.com. Suma pl?tit? pentru promovarea anun?ului nu va fi restituit?, ci va fi restituita inapoi sub forma unui cod voucher reprezentand o reducere in cuantumul sumei platite.

În cazul în care un anun? deja afi?at pe anunturi-cluj.com este modificat ?i promovat în acela?i timp, anun?ul va fi afi?at ca Promovat imediat, dar modific?rile vor fi verificate de moderatorii anunturi-cluj.com . Dac? modific?rile aduse nu vor fi aprobate de moderatorii Site-ului deoarece nu respect? Regulile de utilizare, anun?ul va r?mâne afi?at ca Promovat, dar va publicat pe Site în forma în care a fost acceptat anterior modific?rii. Suma pl?tit? pentru promovarea acestuia nu va fi restituit? ?i nici nu va fi înc?rcat? în contul anunturi-cluj.com, întrucât a fost deja folosit? pentru promovarea acelui anun?.

 Pre?urile pachetelor de promovare pe site-ul anunturi-cluj.com pot fi vizualizate oricând în fi?ierul intitulat ”Pachete promovare anunturi-cluj.com”, ata?at acesor Termeni ?i Condi?ii.    

Anun?urile pentru care un Utilizator a achizi?ionat un pachet de promovare vor fi afi?ate pe anunturi-cluj.com în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnic. În cazul în care un anun?, pentru care un Utilizator a achitat un pachet de promovare, nu poate fi afi?at pe Site în 24 de ore dup? confirmarea pl??ii ?i moderare, din cauza unor motive tehnice sau oricare alte motive neprev?zute, suma pl?tit? pentru promovare nu se ramburseaz? ci va fi emis un voucher in cunatumul sumei. De asemenea, dac? un anun?, pentru care un Utilizator a achizi?ionat un pachet de promovare, nu este afi?at corespunz?tor pe anunturi-cluj.com din cauza unor motive tehnice, suma platit? de c?tre utilizator nu va fi rambursat?, ci va fi emis un voucher in cuantumul sumei.

Dac?, din cauza unor motive tehnice, anun?ul nu este afi?at în galeria cu Anun?uri Promovate pe toat? perioada, utilizatorul nu poate solicita rambursarea sumei aferente pachetului de promovare achizitionat sau a zilelor în care anun?ul nu a fost afi?at în galeria cu Anun?uri Promovate, întrucât nu restituim sumele în bani, dar compens?m orice inadverten?e între serviciul pl?tit ?i durata de afi?are a anun?ului promovat sub forma de vouchere in cunatumul sumelor, în func?ie de situa?ia neprev?zut? ap?rut?. Vouchere pot fi folosite in cadrul site-ului anunturi-cluj.com.

Un Utilizator poate achizi?iona concomitent toate tipurile de promovare oferite de anunturi-cluj.com pentru un anunt postat.

 3.4 Op?iunea ”Înc?rcare credit” în contul anunturi-cluj.com

Utilizatorul are posibilitatea de a-?i înc?rca sume prestabilite în contul pe site-ul anunturi-cluj.com, sub form? de credit pe site. Prin sume prestabilite ne vom referi de acum încolo la ”pachete de credite”. Creditul ob?inut în urma achizi?ion?rii oric?rui pachet de credite va putea fi folosit pentru promovarea anun?urilor active pe site-ul anunturi-cluj.com, în modul descris la punctul 3.2 în ace?ti Termeni ?i Condi?ii.

Un Utilizator poate achizi?iona unul sau mai multe pachete de credite cu scopul promov?rii anun?urilor sale pe site. Pachetele de credite sunt disponibile în contul Utilizatorului pe site-ul anunturi-cluj.com în sec?iunea Credite -> Cumpara credite.

Pachetele de credite vor fi afisate pentru achizitionare, fiecare pachet are un pret si un numar de credite oferit.

Op?iunea ”Cumpara Credite” nu este limitat? în timp. Durata de valabilitate a creditului ob?inut în urma achizi?ion?rii unuia sau mai multor pachete de credite este nelimitat?.

Contravaloarea creditului sau a bonusului ob?inut în urma achizi?ion?rii unuia sau mai multor pachete de credite nu poate fi restituit? sub form? de bani ?i nu poate fi transferat? de la un Utilizator la un altul sau înafara site-ului anunturi-cluj.com.

4. Dreptul de autor

Întregul con?inut al paginii anunturi-cluj.com, prin con?inut în?elegându-se imagini, texte, grafic?, inclusiv Anun?ul în forma publicat? pe site pentru care Vânz?torul cedeaz? dreptul de utilizare, neexclusiv, în favoarea Furnizorului, aplica?ii, link-uri ?i orice alt con?inut audio-vizual, cât ?i design-ul grafic, codul surs? ?i orice alte date ?i informatii apar?in Site-ului, Furnizorului ?i afilia?ilor acestuia. Aceste informa?ii sunt protejate conform Legii drepturilor de autor ?i legilor care privesc dreptul de proprietate intelectual? ?i industrial?. Informa?iile publicate pe anunturi-cluj.com nu pot fi publicate, transmise, copiate prin orice metod? f?r? acordul scris al reprezentantului legal al Furnizorului. Nerespectarea acestor condi?ii se pedepse?te conform legii în vigoare.

Prin publicarea unui anun? pe site-ul anunturi-cluj.com tu afirmi, garantezi ?i sus?ii c? de?ii toate drepturile de autor pentru imagini, text ?i con?inut ?i nu încalci dreptul de proprietate intelectual? al unei ter?e p?r?i. Tu e?ti singurul r?spunz?tor pentru tot ceea ce postezi ?i de consecin?a public?rii unui Anun?.

Publicând anun?ul pe site-ul anunturi-cluj.com accep?i s? acorzi c?tre Furnizor o licen?? cu titlu gratuit, nelimitat? în timp ?i irevocabil? prin care transmi?i c?tre Site toate drepturile asupra materialului postat. De asemenea, e?ti de acord ca Anun?urile publicate pe site-ulanunturi-cluj.com pot fi puse la dispozi?ia publicului de c?tre Furnizor pe toate ?i oricare dintre platformele sale on-line ?i prin oricare alte mijloace, precum: televiziune, radio, bannere, Internet, panouri publicitare sau comunicate de pres?.

5. Limitarea r?spunderii

Ne str?duim s? î?i oferim cel mai bun serviciu, dar nu î?i putem promite c? va fi perfect, drept urmare nu î?i putem oferi nici o garan?ie c? site-ul anunturi-cluj.com va fi disponibil neîntrerupt sau f?r? erori. În ceea ce prive?te materialele pe care le postezi pe anunturi-cluj.com, î?i reamintim c? tu e?ti direct r?spunz?tor de con?inutul ?i veridicitatea acestora. Furnizorul, site-ul anunturi-cluj.com ?i/sau moderatorii s?i nu garanteaz? în nici un fel pentru disponibilitatea, calitatea sau cantitatea (sau oricare alte aspecte) produselor care fac obiectul Anun?urilor ?i nu î?i asum? nici un fel de r?spundere pentru veridicitatea Anun?urilor afi?ate pe anunturi-cluj.com. În niciun caz Furnizorul, site-ul anunturi-cluj.com ?i/sau moderatorii s?i nu vor fi r?spunz?tori pentru orice daune directe, indirecte, incidentale sau de consecin?ele ce rezult? din lipsa de acurate?e a con?inutului, erori, pierderi sau stric?ciuni de orice fel ap?rute în urma folosirii oric?rui con?inut postat, transmis prin e-mail sau oricum altfel f?cut disponibil prin Site. De asemenea, Furnizorul, site-ul anunturi-cluj.com ?i/sau moderatorii s?i nu vor fi r?spunz?tori pentru activit??ile Utilizatorilor, în special pentru furnizarea de con?inut sau date eronate în ceea ce prive?te proprietatea care face obiectul unui Anun?.

În cazul unui conflict, te rug?m sa ne contactezi ?i vom c?uta o rezolvare amiabil?, urmând îndeaproape reglement?rile în vigoare. În cazul agrav?rii conflictului ?i dac? rezolvarea amiabil? a e?uat, va fi necesar s? apel?m la instan?ele judec?tore?ti competente.

Pentru siguran?a ta, î?i recomand?m s? verifici întotdeauna informa?ii legate de concursurile ?i campaniile organizate de noi pe pagina noastr? anunturi-cluj.com sau pe pagina oficial? de Facebook, anunturi-cluj.com.

6. Reguli de postare ?i reguli de bun? conduit? pe site-ul anunturi-cluj.com

Pentru a crea un loc în care toata lumea s? revin? cu pl?cere, fie c? este în c?utarea ma?inii mult visate, fie c? are un autoturisml, tractor, pies? sau remorc? de vânzare, Moderatorii site-ului anunturi-cluj.com vor înl?tura anun?urile incomplete sau incorecte ?i pe acelea care nu respect? prevederile acestor Termeni ?i Condi?ii, a?adar, aprobarea anun?urilor nu se face automat ?i instantaneu. Pentru a evita o situa?ie nepl?cut? în care un Anun? este respins, am creat câteva reguli pe care te rug?m s? le ai în vedere atunci când adaugi un anun? pe anunturi-cluj.com:

*** Pe anunturi-cluj.com sunt acceptate doar anun?urile care fac referire la: autoturisme, motociclete, atv, sctere, camioane, utilitare, ambarca?iuni, utilaje agricole, utilaje industriale, utilaje de construc?ii, piese utilaje agricole, piese utilaje industriale.  Anun?urile care fac referire la oricare alt produs/serviciu vor fi respinse. Anun?urile cu con?inut ilegal, imoral sau care nu au leg?tur? cu tematica site-ului anunturi-cluj.com nu vor fi acceptate.

*** Este permis? publicarea unui singur Anun? pentru acela?i Vehicul. Anun?urile care vor fi identificate ca fiind duble, vor fi respinse sau retrase ulterior de pe Site.

*** Un Anun? este valabil pentru un singur Vehicul sau pies?; anun?urile care fac referire la mai multe Vehicule sau piese nu vor fi aprobate.

*** Anun?ul publicat într-un jude? este vizibil atât în toat? România cât ?i în jude?ele vecine, de aceea nu este necesar? (?i nu va fi acceptat?) publicarea aceluia?i anun? în mai multe jude?e.

*** Te rug?m s? nu faci publice date cu caracter personal în descrierea Anun?ului (serie ?i num?r carte identitate, CNP, cont bancar, etc)  sau s? oferi ca date de contact numere de telefon cu supratax?, întrucât aceste anun?uri nu vor fi acceptate.

*** Te rug?m s? folose?ti majuscule numai acolo unde este necesar, adic? la începutul titlului ?i pentru numele unor m?rci/brand-uri. Titlurile scrise numai cu majuscule vor fi înlocuite cu minuscule de c?tre moderatorii site-ului anunturi-cluj.com . De asemenea, vor fi eliminate din titlu cuvinte nerelevante pentru Vehiculul sau produsul comercializat (exemplu: vând, ofert?, urgent, etc.)

*** Sunt acceptate doar Anun?uri prin care vinzi un Vehicul, nu ?i anun?urile de tip Cerere.

*** Te rug?m s? publici anun?uri în doar limba Român? ?i s? folose?ti un limbaj corespunz?tor.

*** Te rug?m s? nu adaugi link-uri c?tre alte website-uri în descrierea anun?ului t?u, întrucât moderatorii site-ului anunturi-cluj.com au dreptul de a le ?terge

*** Anun?urile prin care utilizatorii site-ului anunturi-cluj.com s-ar putea sim?i discrimina?i pe criteriul rasei, na?ionalit??ii, limbii, religiei, sexului sau orient?rii sexuale, etniei, bolilor sau apartenen?ei la o categorie defavorizat?, nu vor fi publicate.

*** Anun?urile care con?in pre?uri sau informa?ii care genereaz? confuzie sau sunt considerate neserioase de c?tre Furnizor (de exemplu, dar f?r? a se limita la: pre?uri de 1 euro sau pre?uri mult inferioare pie?ei ?i/sau statisticilor aflate la dispozi?ia Furnizorului) nu vor fi publicate.

***Reguli referitoare la imagini:

* Imaginile utilizate trebuie s? fie clare ?i s? reflecte starea actual? a Vehiculului;

* Imaginile care nu au leg?tur? cu Vehicul vor fi ?terse de c?tre moderatorii anunturi-cluj.com iar anun?ul va fi publicat f?r? imagini;

* Imaginile care con?in watermark-uri, sigle sau alte însemne ale altor website-uri concurente vor fi ?terse de c?tre moderatorii anunturi-cluj.com;

* Imaginile utilizate trebuie s? nu aib? nicio restric?ie, fiind interzis? utilizarea unor imagini care sunt grevate de drepturi ale unor ter?i, în special de drepturi de proprietate intelectual? ale unor ter?i.

7. Eligibilitatea, înregistrarea ?i anularea

  • site-ul anunturi-cluj.com este destinat persoanelor fizice ?i/sau juridice cu vârsta de cel pu?in 18 ani ?i capacitate deplin? de exerci?iu.
  • Crearea unui cont pe site-ul anunturi-cluj.com poate fi f?cut? fie prin înregistrarea cu contul Facebook (recomand?m acest mod de autentificare) sau folosind adresa de e-mail ?i o parol?. Prin înregistrare, Utilizatorul confirm? c? are cel pu?in 18 ani. Datele profilului creat pe site-ul anunturi-cluj.com trebuie s? fie reale, complete ?i actualizate. Nu sunt permise înregistr?ri multiple cu aceea?i adres? e-mail.
  • Datele de autentificare sunt confiden?iale. Î?i recomand?m s? î?i iei m?suri de precau?ie ?i s? î?i alegi o parol? puternic?, pe care s? nu o dai nim?nui.
  • În cazul în care, din diverse motive, dore?ti s? renun?i la contul t?u gratuit pe site-ul anunturi-cluj.com, trimite-ne un e-mail pe adresa info@anunturi-cluj.com ?i î?i vom dezactiva contul, iar toate anun?urile tale vor fi retrase de pe Site. Dup? dezactivarea contului, putem p?stra, pentru o perioad? de 12 luni, informa?ii referitoare la con?inutul publicat de tine. În acest caz, conform politicii de confiden?ialitate ?i a protec?iei datelor cu caracter personal, Site-ul poate furniza detalii referitoare la un Anun? (indiferent de natura lor) numai organelor competente, în urma unei solicit?ri oficiale primite din partea acestora.
  • Dup? dezactivarea contului ?i retragerea tuturor anun?urilor de pe site, nu putem garanta eliminarea imediat? a rezultatelor de c?utare în motoarele de c?utare. Indexarea motoarelor de c?utare este independent? de site-ul anunturi-cluj.com
  • Ne rezerv?m dreptul de a ?terge sau edita orice Anun? care nu respect? Termenii ?i Condi?iile, în orice mod. Te vom informa despre motivul modific?rii. De asemenea, ne rezerv?m dreptul de a bloca sau dezactiva un cont dac? primim raport?ri repetate referitoare la unul sau mai multe anun?uri care nu respect? cele men?ionate în prezentul document, al c?ror con?inut nu este conform cu realitatea ori încalc? în orice alt mod vreo prevedere legal? ?i poate aduce prejudicii securit??ii activit??ilor altor utilizatori ai site-ului anunturi-cluj.com.
Mergi sus
Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti automat deacord cu aceste cookie-uri. Citeste mai multe aici.